Корзина
8 отзывов
+380933254118
Контакты
ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР», ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР»
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+38050363-64-49офис
+38067503-27-08офис
+38093325-41-15Владимир Иванович
Владимир Наумов
УкраинаДнепропетровская областьКаменскоеул. Беседова, 56/3051938
Карта

«Перспективи розвитку екологічного законодавства України під впливом вимог ЄС. Відносини підприємств, громадських організацій і контролюючих органів в країнах ЄС. Основні документи екологічного характеру»

«Перспективи розвитку екологічного законодавства України під впливом вимог ЄС. Відносини підприємств, громадських організацій і контролюючих органів в країнах ЄС. Основні документи екологічного характеру»

Зміст виступу «Перспективи розвитку екологічного законодавства України під впливом вимог ЄС. Відносини підприємств, громадських організацій і контролюючих органів в країнах ЄС. Основні документи екологічного характеру»

«Перспективи розвитку екологічного законодавства України під впливом вимог ЄС. Відносини підприємств, громадських організацій і контролюючих органів в країнах ЄС. Основні документи екологічного характеру»

Інформація, яка представлена на розгляд делегатів конференції, отримана при проходженні навчання, яке проводилося експертами німецької організації GIZ при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті (ДТПП).
В першу чергу, хотілося б звернути увагу, що в країнах ЄС кожен громадянин і кожне підприємство відповідають за свої вчинки і ведення виробничої діяльності. Там всі дорослі і самі беруть на себе зобов'язання.
У нас за екологічну обстановку відповідає екологічна інспекція, тому що вона здійснює функцію контролю. У завдання інспекції входять каральні функції: знайти порушення і виставити штрафи. Яке це має відношення до екологізації міста, я не знаю.
У країнах ЄС до підприємств, які забезпечують людей роботою, платять податки в бюджет, відносяться з повагою. Відповідно, і підприємства поважають жителів міста, в якому воно знаходиться. І влада міста і громадські організації розуміють, що при виробничій діяльності можливе погіршення екологічної обстановки. Тому вони збираються разом і вирішують, як мінімізувати вплив підприємства на навколишнє середовище. Підприємство розглядає пропозиції і бере на себе зобов'язання щодо їх виконання.
Для цього в Німеччині є обов'язковий проект для промислових об'єктів, який можна назвати проект ресурсоефективних і енергоефективних технологій. Виконують його спеціалізовані підприємства. Проект носить рекомендаційний характер, але наявність такого проекту дозволяє підприємству на рівні своїх технічних фахівців розглянути можливості щодо вдосконалення свого виробництва.
Дану роботу виконує і ТОВ «НВП« ЕКОНІС-ЦЕНТР». А при ДТПП організована група «Зелена палата - ініціатива стабільного розвитку», в якій зібрані провідні експерти в цій галузі.
8 років тому ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР» виконувало для ДМКД проект по розробці норм водоспоживання та водовідведення. При цьому наші експерти звернули увагу, що на підприємстві нераціонально використовується свіжа вода. Але в той момент підприємство не цікавили питання зниження водоспоживання. На даний момент підприємство за останніх 5 років знизило обсяг водоспоживання на 40 млн. куб. м, тобто більш ніж на 30%.
Є позитивні підсумки і в нашій роботі. У 2011 році ми виконували норми ... для Упіт ДМКД, і на одному з об'єктів встановили підвищену витрату свіжої води в порівнянні з розрахунковими даними. Фахівці підприємства знайшли витік, що дозволило заощадити 1000,0 куб. м води на рік, тобто наша робота для підприємства окупилася за рахунок економії енергоресурсів.
Дані приклади говорять про ефективність проекту ресурсоефективних і енергоефективних технологій.
Другий документ, який ЄС вимагає прийняти в Україні - інтегрований екологічний дозвіл. У цьому документі відображено вплив виробництва на навколишнє середовище в комплексному вигляді. Але найголовніше, що в документі дана порівняльна характеристика фактичних показників виробничої діяльності з кращими доступними технологіями за екологічними показниками.
У країнах Балтії і Польщі підприємства витратили значні матеріальні кошти реалізуючи даний закон.
На даний момент такий закон розробляється для України нашими юристами, які фінансуються іноземними інвесторами. Відповідно, і вимоги включаються іноземні.
ТОВ «НВП «ЕКОНІС-ЦЕНТР» бере участь в розробці такого закону для України і пропонує ДМКД взяти участь в розробці українського варіанту «Інтегрованого екологічного дозволу». Щоб цей закон відповідав українським реаліям.
І на останньому проекті я хотів зупинитися. Це хімічний лізинг. Якщо коротко, то це коли продають не хімічну речовини з набором певних властивостей, а послугу. Розглянемо на прикладі: на підприємстві експлуатується пральня для прання спецодягу. Для прання зазвичай використовують найдешевший засіб - тринатрий фосфат. Якщо обсяг використання становить 3 тонни, то всі ці 3 тонни фосфатів в кінцевому підсумку потрапляють в річку Дніпро.
Хімічний лізинг розглядає послугу - виконати прання спецодягу. Це можна зробити, використовуючи тринатрий фосфат, забруднюючи воду фосфатами і маслами. Можна використовувати більш дорогі безфосфатні мийні засоби, забруднюючи воду іншими речовинами і маслами. А можна скористатися принципом хімчистки, не забруднюючи воду взагалі.
Економічний ефект від застосування хімічної лізингу розраховується, коли підприємство вирішує завдання: як очистити стічні води? Адже будівництво і експлуатація очисних споруд коштує набагато дорожче, ніж очищення протягом технологічного процесу. Крім того, необхідно платити за перевищення скидання забруднюючих речовин.

 

На русcком:

Перспективы развития экологического законодательства Украины под влиянием требований ЕС. Отношения предприятий, общественных организаций и контролирующих органов в странах ЕС. Основные  документы экологического характера

Информация, которая представлена на рассмотрение делегатов конференции, получена при прохождении обучения, которое проводилось экспертами германской организации QIZ при Днепропетровской торгово-промышленной палате (ДТПП).
В первую очередь, хотелось бы обратить внимание, что в странах ЕС каждый гражданин и каждое предприятие отвечают за свои поступки и ведение производственной деятельности. Там все взрослые и сами берут на себя обязательства.
У нас за экологическую обстановку отвечает экологическая инспекция, т.к. она осуществляет функцию контроля. В задачу инспекции входят карательные функции: найти нарушения и выставить штрафы. Какое это имеет отношение к экологизации города, я не знаю.
В странах ЕС к предприятиям, которые обеспечивают людей работой, платят налоги в бюджет, относятся с уважением. Соответственно, и предприятия уважают жителей города, в котором оно находится. И власти города и общественные организации понимают, что при производственной деятельности возможно ухудшение экологической обстановки. Поэтому они собираются вместе и решают, как минимизировать влияние предприятия на окружающую среду. Предприятие рассматривает предложения и берет на себя обязательства по их выполнению.
Для этого в Германии есть обязательный проект для промышленных объектов, который можно назвать проект ресурсоэффективных и энергоэффективных технологий. Выполняют его специализированные предприятия. Проект носит рекомендательный характер, но наличие такого проекта позволяет предприятию на уровне своих технических специалистов рассмотреть возможности по совершенствованию своего производства.
Данную работу выполняет и ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР». А при ДТПП организована группа «Зеленая палата – инициатива стабильного развития», в которой собраны ведущие эксперты в этой области.
8 лет назад ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР» выполняло для ДМКД проект по разработке норм водопотребления и водоотведения. При этом наши эксперты обратили внимание, что на предприятии нерационально используется свежая вода. Но в тот момент предприятие не интересовали вопросы снижения водопотребления. В настоящий момент предприятие за последних 5 лет снизило объем водопотребления на 40 млн. куб. м, т.е. более чем на 30%.  
Есть положительные итоги и в нашей работе. В 2011 году мы выполняли нормы… для УПиТ ДМКД, и на одном из объектов установили повышенный расход свежей воды по сравнению с расчетными данными. Специалисты предприятия нашли утечку, что позволило сэкономить 1000,0 куб. м воды в год, т.е. наша работа для предприятия окупилась за счет экономии энергоресурсов.
Данные примеры говорят об эффективности проекта ресурсоэффективных и энергоэффективных технологий.
Второй документ, который ЕС требует принять в Украине – интегрированное экологическое разрешение. В этом документе отражено влияние производства на окружающую среду в комплексном виде. Но самое главное, что в документе дана сравнительная характеристика фактических показателей производственной деятельности с лучшими доступными технологиями по экологическим показателям.
В странах Балтии и Польше предприятия затратили значительные материальные средства реализуя данный закон. 
В настоящий момент такой закон разрабатывается для Украины нашими юристами, которые финансируются иностранными инвесторами. Соответственно, и требования включаются иностранные. 
ООО «НПП «ЭКОНИС-ЦЕНТР» принимает участие в разработке такого закона для Украины и предлагает ДМКД принять участие в разработке украинского варианта «Интегрированного экологического разрешения». Чтобы данный закон соответствовал украинским реалиям.
И на последнем проекте я хотел остановиться. Это химический лизинг. Если кратко, то это когда продают не химическое вещество с набором определенных свойств, а услугу. Рассмотрим на примере: на предприятии эксплуатируется прачечная для стирки спецодежды. Для стирки обычно используют самое дешевое средство – тринатрий фосфат. Если объем использования составляет 3 тонны, то все эти 3 тонны фосфатов в конечном итоге попадают в реку Днепр.
Химический лизинг рассматривает услугу – выполнить стирку спецодежды. Это можно сделать, используя тринатрий фосфат, загрязняя воду фосфатами и маслами. Можно использовать более дорогие бесфосфатные моющие средства, загрязняя воду другими веществами и маслами. А можно воспользоваться принципом химчистки, не загрязняя воду вообще.
Экономический эффект от применения химического лизинга рассчитывается, когда предприятие решает задачу: как очистить сточные воды? Ведь строительство и эксплуатация очистных сооружений стоит гораздо дороже, чем очистке в течение технологического процесса. Кроме того, необходимо платить за превышение сброса загрязняющих веществ.

Предыдущие статьи